Sąlygos ir taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „ledima.lt“, esančioje interneto adresu https://ledima.lt

 

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMEMTAS

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs „ledima.lt“ el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą ir būdą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Patvirtinti užsakymą”.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma „ledima.lt“ elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą  UAB„Ledima”, jeigu jis nėra susipažinęs su „ledima.lt“ Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje „Aš perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu UAB „Ledima”, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis „ledima.lt“ Taisyklėmis.

2.4. UAB “Ledima”, atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes iš „ledima.lt“ internetinio puslapio šių taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarytos su „ledima.lt“ apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:

3.2. Prekių, kurios nesandėliuojamos, bet buvo vežamos iš tiekėjų individualiai pagal Pirkėjo užsakymą.

3.3. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo.

3.4. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

4. PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA

4.1. Pirkėjas privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą, iki sąskaitoje-faktūroje nurodytos datos.

4.2. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis „ledima.lt“, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

4.4. Neperduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei praradote slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus „ledima.lt“ skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti „ledima.lt“ darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis „ledima.lt“ arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti „ledima.lt“ veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes pasiliekame teisę iš dalies ar visiškai keisti šias Taisykles. Apie tai pranešime elektroninėje parduotuvėje „ledima.lt“  ir (arba) Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

6. PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis „ledima.lt“ teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

 

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis „ledima.lt“.

7.3. Jūs atsakote už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

7.4. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per „ledima.lt“ esančias nuorodas.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 

8. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

8.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų užsakymo metu pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Visus pranešimus ir klausimus siųskite elektroniniu paštu info@ledima.lt

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.